Hur kan vi säkerställa att dömda pedofiler inte får jobba med barn?

Återigen har en person avslöjats med att jobba inom ungdomsidrott med ett brottsregister i form av övergrepp på barn bakom sig. En person som, trots lagar och uppmaningar, lyckats få tillgång till att arbeta i omgivningar de inte borde få tillgång till. Men hur kan vi säkerställa att den möjligheten inte ges? Att tycka att det är oerhört olämpligt är en sak men att hitta lösningar tycks dessvärre vara svårare av någon anledning. Efter att ha grubblat på detta lite kort kom jag fram till följande tankar och förslag.

Upprätta ett datasystem där alla som på minsta sätt blivit dömda för liknande gärningar ingår. Ett system som alla företag, arbetsplatser, organisationer eller föreningar som har med barn att göra får tillgång till samt tvingas göra en slagning på alla sina anställda, frivilliga eller andra som anställts eller står som sökande för något uppdrag i verksamheten. Undviker man detta bör självklart en risk för att bli dömd för underlåtenhet finnas. Inte minst om denna underlåtenhet leder till oönskade övergrepp, varför också straffpåföljden bör bli större i sådana fall.

Datasystemet som sådant bör endast flagga rött, utan att innehålla några som helst detaljer kring varför, samtidigt som man i samma stund tvingas markera att personen/personerna ifråga sökt tjänsten. I detta skulle man som ansvarig för anställningar eller rekrytering med mera slippa ifrågasätta eller ens påtala till sökanden att det finns en dom och bara på smidigaste sätt ge besked i den form man brukar att man avböjer framtida samarbete.

På så sätt garanterar man ändå en integritet för de sökande då det ju trots allt finns de som aldrig återfaller men som ändå bör vara diskvalificerade för all framtida kontakt med barn i den formen. Detta då såklart för att inte trigga eventuellt dolt underliggande sjukliga begär. Tilläggas bör också att jag tror att det är av vikt att inga detaljer kring tidigare gärningsmän läcker ut då dessa i värsta fall kan leda till andra grova brott eller förseelser. Något vi som samhälle knappast vill se om vi vill behålla en rättssäker demokrati utan medborgarmiliser och annat.

För att bygga vidare på mitt resonemang skulle jag även vilja se att det via ett sådant system kopplas på någon form av expertgrupp bestående av utbildad personal inom olika verksamheter, typ polis, psykiatri, sjukvård och kanske även människor som gått stärkta ur egna övergrepp som barn. En grupp som via inkommande information tillsammans med den befintliga kanske kan följa vissa mönster och även förhindra brott i framtiden. Tyvärr ser vi ju även en skenande utveckling på nätet där åtskilliga män på senare tid dömts för tusentals och åter tusentals övergrepp. Även där måste vuxenvärlden steppa upp och göra allt som bara går att göra för att förhindra alla former av kränkningar och brott. Det ansvaret kan vi inte lägga på barnen.

Obs! Här nedan har du rådande lagstiftning från 2013 som jag anser vara tämligen ihålig och långt ifrån tillfredsställande…

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2013852-om-registerkontroll-av-personer_sfs-2013-852

…och i följande länk får du svar på frågor hur registerkontroll fungerar inom förskoleverksamhet, skola samt skolbarnomsorg via den så kallade skollagen.

https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar/fragorochsvar/fragorochsvarregisterkontrollinomforskoleverksamhetskolaochskolbarnsomsorg.11705.html

  • Pedofiler
  • Psykiatri
  • Underlåtenhet
  • Övergrepp

Laddar kommentarer...